Reglement

Reglement

Klubbdrakter/profilering

Retningslinjer

Retningslinjer for foreldre/foresatt

 • Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av FLIK, men er du med følger du våre regler
 • Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
 • Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine
 • Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel
 • Lær barna å tåle både medgang og motgang
 • Motiver barna til å være positive på trening
 • Vis god sportsånd og respekt for andre
 • Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om
 • Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!

Retningslinjer for utøvere

 • Gode holdninger
 • Respektere hverandre
 • Lojalitet mot klubb og trenere
 • Hjelpe hverandre
 • Følge klubbens regler
 • Stille opp for hverandre
 • Ærlig overfor trener og andre utøvere.
 • Godt samhold
 • Gi beskjed ved fravær
 • Møt forberedt og i god tid t på trening/ kamp
 • Vise engasjement
 • Stolthet av sin egen innsats
 • Fair play
 • MOBBING ER IKKE AKSEPT

Retningslinjer for trenere

Som trener skal du bidra til:

 • Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren
 • Positive erfaringer med trening og konkurranse
 • Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
 • At utøvere skal kunne drive med flere idretter
 • Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre
 • Vær et godt forbilde!
 • Møt presis og godt forberedt til hver trening
 • Som trener er du veileder, inspirator og motivator
 • Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine
 • Vis god sportsånd og respekt for andre
 • Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet
 • Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter

Mobbing og trakassering

Retningslinjer mot mobbing og trakassering

Idretten skal være et trygt sted å være. Vår klubb har nulltoleranse for mobbing, trakassering og hets. Trenere og ledere i klubben skal alltid reagere på slik oppførsel.

Mobbing er dessverre vanlig blant barn. Du som trener og leder må være bevisst på dette, slik at du er i stand til å oppdage mobbing blant barn i klubben. Når du ser eller oppdager mobbing, skal du alltid reagere. Det er avgjørende at barna ser at du som voksenperson reagerer – hvis ikke kommuniserer du at mobbing er akseptert.

Slik gjør du dersom du oppdager mobbing:

 1. Ta tak i mobbesituasjonen så snart du blir oppmerksom på den
 2. Snakk med den som blir plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at den som blir mobbet, som regel underdriver mobbingen
 3. Snakk med foreldre/foresatte til barnet som blir plaget
 4. Snakk med den som mobber. Om det er flere som mobber, snakk med dem en om gangen. Gi klar beskjed om at mobbing er uakseptabelt og må stoppes. Følg gjerne opp med en ny samtale etter en stund
 5. Mobbesituasjoner må følges opp til de stopper helt

Det er vanlig å bruke skjellsord og tilnavn som del av mobbing og trakassering. Du som trener og leder skal også her være tydelig på at trakassering ikke er akseptert. Om du ikke reagerer, oppfatter barna at du godtar trakasseringen. Trakassering kan skje gjennom bruk av ord som refererer til etnisitet/hudfarge (neger, svarting), seksuell orientering (homo, homse) eller kjønn («Du kaster som ei jente!»). Selv om dette ikke trenger å ha diskriminerende motiv, vil det oftest fungere diskriminerende/hetsende, og det er i strid med idrettens verdigrunnlag. Som trener og leder har du ansvar for å følge opp idrettens nulltoleranse overfor hets og trakassering.

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten.

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Her finner du retningslinjene for hele norsk idrett mot seksuell trakassering og overgrep

Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

For FLIK blir ordningen håndtert på følgende måte:

Hvem kan idrettslaget innhente politiattester fra?

 • Alle frivillige/ansatte innenfor Idrettslaget som skal utføre et tillits- og/eller ansvarsforhold til mindreårige eller personer med utviklingshemning.
 • Politiattest kan kreves fra personer under 18 år, med en nedre grense på 15 år.

Hvilke verv i FLIK skal vise politiattest?

 • Alle trenere, hjelpetrenere og oppmenn.
 • Alle foreldre som skal være med på overnattingsturer/turneringer innenfor Idrettslaget.
 • Skal det utføres andre oppgaver innen FLIK kan hovedstyret i FLIK ta en selvstendig vurdering av behovet for politiattest.

Det er gratis og innhente politiattest.

Personer som ikke ønsker å framvise politiattest, kan ikke inneha overnevnte verv og/eller oppgaver i FLIK før politiattest uten merknad er framlagt.

Rutiner for søknad og fremvisning av politiattest:

 1. Alle søknader skal sendes elektronisk.
  For beskrivelse av hvordan søknaden skal fylles ut kan du trykke her på
  Guide til utfylling av politiattest.
  For å komme direkte til søknadsskjemaet kan du trykke her:
  Åpne søknadsskjema for politiattest.
  Du må logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides for å bekrefte din identitet.
 2. VIKTIG: Når du fyller ut søknaden må du legge ved «Bekreftelse på formål med politiattest». Dette er et dokument klubben fyller ut for å bekrefte formålet med søknaden. Dette dokumentet får du av daglig leder i FLIK, eller ved å trykke her:
  Åpne Bekreftelse på formål med politiattest.pdf
 3. Du mottar svar på søknaden i posten (sendes til deg personlig og ikke til FLIK)
 4. Fremvis politiattesten til daglig leder i FLIK

Retningslinjert for e-post og sosiale medier

Regler ved utsending av e-post til medlemmer og andre.

 • Vurder hvem du setter som hovedmottaker(e). Hovedmottaker(e) skal svare på innholdet hvis det ikke er ren informasjon.
 • Vurder hvem du informerer i ”kopi” – feltet. Kopifeltet er en mulighet til å informere mottakere uten krav om svar.
 • Ha respekt for andres tid. Vær kritisk ved bruk av e-post for sending av meldinger til mange. Ved massedistribusjon av informasjon bør link til hjemmesiden brukes.
 • Bruk feltet ”emne/tittel” til å gi meldingen en kort, men informativ overskrift. På denne måten kan mottakeren prioritere riktig. Du bør ikke blande flere tema i samme e-postmelding.
 • Presenter den viktigste informasjonen først i e-postmeldingen. Vær kort og konsis.
 • Unngå unødig bruk av store bokstaver, utropstegn og spørsmålstegn. Dette kan oppfattes som «skriking»!
 • Det er viktig at du bruker enkelt språk, korte avsnitt, og blanke linjer mellom avsnitt. På denne måten blir din mening oversiktelig og lett å forstå for mottakeren
 • Vær forsiktig med bruk av farger og andre formateringer.
 • Vær varsom med å sende e-post hvis du er opprørt eller irritert. E-postmeldinger er ”evige” og bør tåle dagens lys uansett sammenheng. Tenk deg om!
 • Gjør det til en vane alltid å lese gjennom hele innholdet. Sjekk spesielt adressatene, og at alle vedlegg er med før du sender.

Regler for bruk av sosiale medier

Hovedsponsor

Snarveier