Økonomi

Medlemskontingent

FLIKs medlemskontingent for 2024 er satt til kr 400 per medlem.

Treningsavgift

FLIKs aktive medlemmer betaler en årlig treningsavgift. Avgiften varierer i forhold til type alder og aktivitetsnivå. Treningavgiften skal dekke blant annet kostnader til trenere, treningsutstyr, leie av treningslokale, lag avgifter og kamper.

For 2024 er treningsavgiften følgende: Treningsavgifter

Egenandeler

Utøvere må betale egenandel når man deltar på turneringer og treningsleirer. Det vil bli utarbeidet retningslinjer for beregning av egenandelens størrelse.

Forsikring

Utøvere som skader seg i forbindelse med trening og konkurranser i regi av FLIK vil være dekket av de forsikringer som tilbys.

Barn under 13 år er dekket av barnseidrettsforsikringen når medlemskontingenten er betalt. Det er derfor viktig at alle som ønsker å drive aktivitet i FLIK betaler kontingenten snarest mulig.

Fra utøveren fyller 13 år gjelder det egne regler i de forskjellige idrettene, og i noen tilfeller må utøveren selv betale forsikring gjennom en lisens.

Se nedenfor for mer informasjon. Ved spørsmål kan daglig leder, eller leder for de forskjellige idrettene kontaktes.

Dersom skader oppstår er det viktig at daglig leder kontaktes snarest mulig.

Barneidrettsforsikring

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barnseidrettsforsikring.

For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Les mer om barneidrettsforsikring her

Fotballforsikring

FLIKs fotballspillere som har fylt 13 år er forsikret via lagsforsikring betalt av FLIK gjennom lag påmelding.

Les mer om fotballforsikring her

Håndballforsikring

For å være forsikret må FLIKs håndballspillere ha håndballlisens. FLIK anbefaler alle spillere å velge LISE+-lisens i stedet for LISE-lisens, da denne gir mye bedre forsikring hvis uhellet er ute.

Les mer om håndballforsikring her

Volleyballforsikring

For å være forsikret må FLIKSs volleyballspillere ha volleyballlisens.

Les mer om volleyballforsikring her

Friidrettslisens

Denne er påkrevd for alle mellom 13-80 år som skal konkurrere i friidrettsarrangement, og betales av den enkelte utøver. NB! Gjelder fra og med det året man fyller 13 år.

Les mer om friidrettslisens her

Turnforsikring

Medlemmer i klubber/grupper tilsluttet NGTF er kollektivt forsikret med en ulykkesskadeforsikring. Konkurranseutøvere har utvidet forsikring, og registrerte trenere har utvidet forsikring samt yrkesskadeforsikring.

Les mer om turnforsikring her.

Hovedsponsor

Snarveier