Farsund og Lista Idrettsklubb

Farsund og Lista Idrettsklubb (FLIK) er Farsund kommunes største frivillige organisasjon med over 1200 medlemmer. FLIK er et allidrettslag som i dag har tilbud til barn, unge og voksne innen bueskyting, fotball, friidrett, håndball, turn og volleyball. I tillegg har vi ulike mosjonstilbud for voksne og ikke minst et tilbud til barn og ungdom med motoriske utfordringer kalt Venner i aktivitet (VIA).

Verdier

FLIK baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett: ærlig, leken, ambisiøs og inkluderende.

Klubbens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Visjon

FLIK skal tilby et best mulig aktivitetstilbud for barn, ungdom og voksne i Farsund kommune, i et inkluderende sosialt miljø, og med en sterk lokal forankring, og hvor alle skal få mulighet til å utvikle seg etter egne mål og ønsker.

Virksomhetsidé

FLIK er et allidrettslag som organiserer aktivitetene sine i flere undergrupper. De gruppene som for tiden er tilknyttet egne særforbund er fotball, håndball, volleyball, friidrett, turn og bueskyting. I tillegg er det egne grupper for barneidrett, mosjon og VIA (venner i aktivitet).

Hovedmål

FLIK skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité (NIF)

Følgende hovedmål skal prege vår aktivitet:

1. Sikre gode holdninger og verdier for å skape et godt sosialt miljø

FLIKs verdier og holdninger skal prege måten klubben jobber og kommuniserer på internt og eksternt. Dette skal også være en felles referanse ved diskusjoner generelt og rundt etiske problemstillinger.

2. Sikre et tilbud til alle som ønsker å drive med fysisk aktivitet

FLIK skal være en klubb som skal gi et tilbud til alle utøvere uavhengig av sportslig nivå og ambisjoner. Det skal tilrettelegges for at utøvere kan drive med flere idrettsgrener. Glede og sosialt samhold skal prege klubben på alle nivåer. Klubben skal gi alle utøvere som viser ønskede holdninger et best mulig trenings- og konkurranse-/kamptilbud.

FLIK skal være en klubb både for de som ønsker å drive breddeidrett og for de som ønsker å satse på sin idrett. Dermed må klubben legge opp til at begge disse gruppene får utfordringer og trives i FLIK. Et viktig bidrag her vil være klubbens VIA gruppe, som gir et tilbud om tilrettelagt aktivitet/helsesport for utøvere med spesielle behov.

3. Sikre utvikling av utøvere og trenere/ledere

FLIK skal ivareta individuelle ambisjoner og legge til rette for personlig og ferdighetsmessig utvikling for utøvere, trenere og ledere. For gruppen over 12 år bør en også ha resultatmål. Klubben skal gi alle utøvere og ledere som viser ønskede holdninger og ferdigheter et best mulig utviklingstilbud.

For utøverne innebærer dette at FLIK skal ha sitt eget utviklingstilbud og hospiteringsordninger innad i klubben, i tillegg skal det søkes samarbeid med andre klubber utenfor kommunen med tanke på utviklingstilbud og hospiteringsordning.

Utviklingstilbudet for trenere vil bestå i tilbud om utdanning via kretser, forbund, interne kurs eller andre eksterne idrettsfaglige miljøer av høyt utdannet idrettsfaglig trener/leder.

4. Sikre en sunn og god økonomi

FLIK skal ha en lav risiko i sin økonomi, ivareta likviditetsbehovet, og skal ikke ha kostnader som overstiger inntektene. Ingen utøvere i klubben skal motta lønn utover eventuell dekning av utgifter til konkurranse, kamp og treningsutstyr.

5. Sikre en organisasjon som kan ivareta klubbens målsetninger

FLIK skal ha en strukturert sportslig og administrativ organisering som ikke er personavhengig, og som har klart definerte roller.

6. Sikre en god og tilrettelagt infrastruktur

FLIK skal ha optimale fasiliteter/utstyr for utøvere og ledere slik at dette bidrar til å oppnå de mål som settes. Dette gjelder både vedlikehold av eksisterende fasiliteter/utstyr og eventuelle investering i nye fasiliteter/utstyr ved behov.

7. Sikre rekruttering av trenere, ledere og dommere

FLIK ønsker å rekruttere tidligere utøvere i klubben som trenere, ledere og dommere. Muligheter for kompetanseheving vil være det største virkemiddelet i tillegg til en veldreven klubb med god økonomi. Klubben skal drive med allidrett for å rekruttere utøvere og ledere med allsidig idrettsbakgrunn.

8. Sikre rekruttering av utøvere

FLIK skal være det naturlige klubbvalget for utøvere i kommunen i alle aldersgrupper, så vel jenter som gutter.

9. Sikre et godt samarbeid med øvrige lag i kommunen

Som kommunens desidert største idrettslag påhviler det FLIK å ta hensyn til andre idrettsaktiviteter i kommunen. Klubben skal tilstrebe å jobbe for et positivt samarbeid i forhold til aktivitet og bruk av ressurser.

 

Hovedsponsor

Snarveier